Geen onzekerheden, maar transparantie en een zo duidelijk mogelijk beeld van kosten en erelonen.

Erelonen

Gelet op de onzekerheid en de vooroordelen die er heersen over de kostprijs voor het aanvatten van een juridische procedure werd de mogelijkheid gecreŽerd om voorafgaand aan alle procedures een 'inloopgesprek' te hebben omtrent de kostprijs van de te voeren procedures.

 

Tijdens dit eerste oriŽnterend gesprek wordt geen juridisch advies verleend maar wordt u wel voorgelicht over alle kosten en over de manier van betaling van deze kosten.

 

Het is echter onmogelijk om vooraf te bepalen wat een opdracht precies zal kosten daar de prestaties en de kosten sterk uiteen kunnen lopen van dossier tot dossier. De evolutie van een dossier is namelijk afhankelijk van diverse factoren die in de meeste gevallen afhankelijk zijn van de onderscheiden belangen van de betrokken partijen.

 

Ten einde de transparantie te bevorderen wordt de klant van bij de aanvang een zo duidelijk mogelijk beeld geschetst door de diverse elementen van de staat van ereloon en kosten op een overzichtelijke manier uiteen te zetten.

 

Daarnaast worden er op regelmatige basis provisies gevraagd om de betaling van de definitieve staat van ereloon en kosten te vereenvoudigen. De periodiciteit en de omvang van deze provisies worden tijdens de eerste contacten met de cliŽnt afgesproken en bevatten reeds een indicatie van te verrichten prestaties en voor te schieten kosten.

 

Een eerste mondeling juridisch advies wordt gratis verleend.
Naderhand kan dan een beslissing genomen worden over eventuele verdere stappen. Dit gesprek kan u reeds een andere kijk geven op de problemen waarmee u geconfronteerd wordt. Vele procedures kunnen vermeden worden door deskundig advies. Als u naderhand toch beslist om een procedure op te starten kan dit advies u reeds een grote voorsprong geven op uw tegenstrever.

 

Het kantoor biedt de cliŽnten die het moeilijk hebben de mogelijkheid om de provisies en erelonen systematisch af te betalen, mits de afgesproken termijnen stipt worden gerespecteerd.

 

De prijs voor de tussenkomst van een advocaat dient uitgesplitst te worden in twee onderdelen, het ereloon en de kosten.

 

Het ereloon is het loon voor het juridisch werk zoals onder meer het verrichten van opzoekingen, het opmaken van uw dagvaarding of verzoekschrift, het schrijven van conclusies, het opmaken van contracten, het pleiten ter zitting, vertegenwoordiging en/of bijstand tijdens vergaderingen en expertises, Ö Het ereloon wordt meestal per effectief gepresteerd uur begroot doch kan tevens forfaitair (voor een specifieke procedure) overeengekomen worden.

 

De kosten zijn de effectief door de advocaat gemaakte kosten voor het behandelen van uw zaak zoals onder meer kosten van briefwisseling en akten, algemene administratiekosten, gemaakte verplaatsingen, gerechtskosten, Ö

 

Meestal wordt de effectieve kost doorgerekend, in andere gevallen wordt een forfait vooropgesteld dat ongewijzigd blijft zelfs als de uiteindelijke kost hoger blijkt.

 

Indien gewenst wordt voorafgaandelijk aan elke procedure een ereloonovereenkomst opgesteld aangaande de kosten en erelonen.

 

Voor het invorderen van openstaande facturen hanteren wij speciale voordelige tarieven.

 

In bepaalde gevallen kan U beroep doen op uw polis rechtsbijstand die in vele gevallen de kosten en erelonen van de advocaat dekt, zodat U zelf niets hoeft te betalen.

Bollen & Vandendries  -  Steenweg op St-Joris-Winge 21, 3200 Aarschot  -  T. 016 64 98 49  -  F. 016 64 98 50  -  E-mail